Договір послуг

Відповідний платний Договір послуг (далі – «Договір»/«Договір послуг») містить всі суттєві умови та регулює відносини між Виконавцем та Замовником, що виникають за кожною Заявкою Замовника через Ресурс mefeelgood.com  (далі – «Ресурс»).
Терміни, що вживаються у Договорі.
«Агент» – ФОП Сацюк Сергiй Володимирович, який є комерційним представником Виконавця та за агентську винагороду здійснює маркетингову роботу на підставі агентського договору (згідно умов агентського договору – без окремого доручення) через Ресурс. Агент не несе відповідальність за будь-які дії Виконавця або Замовника за надані послуги або які повинні бути надані Виконавцем. Агент здійснює виключно просування послуг Виконавця через Ресурс Виконавця та їх продаж через Ресурс.
«Виконавець» – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку з необхідним рівнем знань та кваліфікації (психолог/психотерапевт або інше), що отримала основну/додаткову освіту по психотерапевтичному підходу в державному або не державному закладі освіти і має відповідний підтверджуючий документ (диплом, сертифікат, тощо) та яка надає платні послуги за цим Договором для Замовника через Ресурс. Виконавець не надає медичних послуг, які відповідно до діючого законодавства України підлягають ліцензуванню або законодавства країни діяльності Виконавця.
«Заявка/Замовлення» – пропозиція/запит Замовника, що створено за допомогою функціоналу Ресурсу на проведення платних сесій/психологічних консультацій, коучінга, а також інших платних послуг, що запропоновані та надаються Виконавцем.
«Замовник» – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку та має необхідний об’єм дієздатності або яка отримала згоду від законних представників у достатньому об’ємі для укладення Договору послуг та отримує такі платні Послуги від Виконавця з використанням функціоналу Ресурсу.
«Персональні дані» – дані про Замовника/Виконавця, які необхідні для виконання відповідного Договору.
«Послуги» – психологічні консультації, коучінг, а також інші не медичні послуги, що надаються Виконавцем на платній основі для Користувача, шляхом інтернет-каналів зв’язку з використанням функціоналу Ресурсу або сторонніх інтернет-каналів зв’язку.
«Правовласник»«ФОП – Сацюк Сергiй Володимирович», якому належать виключні права володіння, користування і розпорядження Ресурсом.
«Ресурс» – програмне забезпечення (в тому числі вихідний код), Контент та База даних, що розташовані в мережі інтернет за адресою mefeelgood.com під доменним ім’ям mefeelgood або його піддоменами, а також програмне забезпечення у вигляді мобільних додатків, що використовуюся, як програмний клієнт Ресурсу.
«Сертифікат»право на отримання послуг від Виконавця, після здійснення Користувачем або третьою особою в інтересах Користувача, авансового платежу за відповідні послуги.
«Сесія» – проміжок часу, який оплачений або повинен бути оплачений Користувачем за Договором послуг для отримання послуг від Виконавця згідно Замовлення Користувача за допомогою функціоналу Ресурсу.
«Система зв’язку» – комп’ютерна програма, модуль Ресурсу або інша програма для ЕВМ, що надає Сторонам можливість дистанційного спілкування через відео/аудіо дзвінки.
«Тариф» – система винагороди за послуги, що надаються Замовнику, що визначається грошовою одиницею та яка залежить від досвіду Виконавця, кількість придбаних Сесій та інших факторів.
Предмет договору.
Замовник здійснюючи Замовлення, а Агент (довірена особа) приймає Замовлення в інтересах Виконавця (Принципала) через функціонал Ресурсу, здійснює акцепт відповідного Договору послуг тим самим погоджуючись з усіма умовами цього Договору та Умовами користування Ресурсом.
Відповідний Договір послуг є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
Моментом укладення Договору є момент здійснення оплати Замовником за Послуги за Договором або в момент початку Сесії, якщо з будь-яких причин оплата до початку Сесії не була здійснена (не проведена/відмінена, тощо).
Сторони здійснюючи акцепт відповідного Договору, а також будь-які інші дії спрямовані на виконання цього Договору в тому числі фінансові операції, які пов’язані з Послугами, підтверджують, що вони ознайомлені та погоджуються з положенням оферти платіжного сервісу інтегрованого в Ресурсі, а також здійснюють акцепт оферти безумовно та в повному обсязі.
По відповідному Договору, Виконавець особисто без долучення третіх осіб зобов’язується провести Сесі(ю/ї) для Замовника, а Замовник зобов’язується оплатити відповідні Послуги (Сесії) на умовах цього Договору і правил (тарифів) Ресурсу.
Порядок та умови перенесення Сесії можуть бути визначені цим Договором, Умовами користування ресурсом, що також опубліковані на Ресурсі.
Права та обов’язки Замовника.
 Замовник має право:
користуватися функціоналом Ресурсу за власним розсудом та за власних потреб для отримання послуг за Договором;
 отримати послуги (Сесію) високої якості;
 на повну конфіденційність інформації, що є предметом цього Договору;
 переносити Сесію не більше одного разу на місць за умови попередження Агента або Виконавця не пізніше ніж за 24 години до початку Сесії;
при наявності Сертифікату, використати його протягом строку його дії. У разі невикористання Сертифікату протягом строку його дії, кошти сплачені за відповідний Сертифікат поверненню не підлягають, а такий Сертифікат вважатиметеся використаним.
Замовник зобов’язаний:
виконувати умови Договору та дотримуватися Умов користування ресурсом;
мати сучасне електронне обладнання з швидкісним доступом до мережі Інтернет для отримання Послуг (проведення Сесії) в робочому стані. Мінімальні технічні вимоги для обладнання (рекомендації) можуть бути заявлені Правовласником на Ресурсі;
ставитися поважно до Виконавця під час надання Послуг;
своєчасно та в повному обсязі сплачувати за Послуги за Договором, але в будь-якому разі не пізніше одного банківського дня з моменту отримання послуг;
не здійснювати дії, які ускладнюють надання Послуг або призводять до неможливості надання Послуг;
 особисто нести будь-які в тому числі негативні наслідки, пов’язані з виконанням/порушенням умов Договору;
 дотримуватися конфіденційності інформації, що є предметом цього Договору;
 використовувати будь-яку комунікацію з Виконавцем тільки в межах цього Договору і за допомогою функціоналу Ресурсу, не здійснювати у будь-який інший спосіб, окрім функціоналу Ресурсу оплату послуг Виконавця протягом одного року з моменту підписання (приєднання) Договору послуг.
Права та обов’язки Виконавця.
 Виконавець має право:
користуватися функціоналом Ресурсу для надання послуг за Договором;
отримувати в повному обсязі та своєчасно плату за Послуги;
 відмовитися від надання послуг без зазначення причин (за внутрішнім переконанням) з обов’язковим поверненням оплати, якщо така була здійснена Замовником;
 відмовитися від надання послуг за Договором послуг без повернення оплати, яка була здійснена Замовником, якщо така відмова обумовлена протиправними діями Замовника, не етичною поведінкою Замовника або будь-якими іншими діями Замовника, що не відповідають цьому Договору та Умовам користування ресурсом;
 за погодженням із Замовником перенести Сесію на іншу дату/час;
відмовити Замовнику в наданні послуг за Сертифікатом, якщо строк дії його закінчився, без компенсації його вартості.
 Виконавець зобов’язаний:
виконувати умови цього Договору та дотримуватися Умов користування ресурсом;
 відповідати вимогам, що визначені для Виконавця;
мати сучасне електронне обладнання з швидкісним доступом до мережі Інтернет для надання Послуг (проведення Сесії), в робочому стані. Мінімальні технічні вимоги для обладнання (рекомендації) можуть бути заявлені Правовласником на Ресурсі.
 надавати послуги Замовнику своєчасно та належної якості;
 дотримуватися конфіденційності інформації, що є предметом цього Договору;
 негайно повідомити Замовника та Агента про неможливість проведення Сесії;
 бути зареєстрований, як платник податків (обов’язкових платежів) та самостійно нести відповідальність за декларування і сплату таких податків та/або обов’язкових платежів;
 дотримуватися чинного законодавства України та/або законодавства країни діяльності Виконавця в тому числі, щодо розрахунково-касової дисципліни;
 сплачувати агентську винагороду на користь Агенту;
у разі надання послуг неповнолітнім або недієздатним особам до початку Сесії отримати письмову згоду на проведення Сесії від законних представників такої особи;
провести іншу Сесію в узгоджений із Замовником день та час, якщо Сесія не відбулася з причин (вини) Виконавця;
особисто нести відповідальність перед Замовником за Договором послуг;
не надавати послуги в тому числі оплатні та не вступати в комунікацію із Замовником, окрім як через функціонал Ресурсу протягом одного року з моменту Реєстрації Замовника або останньої Сесії Замовника в залежності, яка подія була останньою;
інформувати Правовласника про протиправні дії Замовника та інші дії які порушують Договір послуг та/або Умови користування ресурсом.
Вартість послуг та порядок оплати.
 Вартість послуг та умови оплати встановлюється Додатками до цього Договору, які є невід’ємними частинами цього Договору.
 Агент зобов’язаний публікувати актуальні ціни та умови оплати на Ресурсі.
Замовник сплачує вартість послуг Виконавця через інтегрований платіжний сервіс на Ресурсі.
У вартість послуг входить: всі податки, обов’язкові платежі, комісія платіжного сервісу, а також агентська винагорода Агенту.
Отримувачем плати за послуги є Виконавець.
 Обов’язок, щодо надання розрахункових документів, покладається на Виконавця.
Відповідальність сторін.
 Виконавець не несе відповідальності за будь-які технічні помилки (проблеми), що негативно відобразилися на якості Сесії, якщо відповідні технічні помилки (проблеми) знаходяться поза контролем Виконавця.
 Укладаючи відповідний Договір, Замовник підтверджує, що послуги, які надаються Виконавцем не гарантують певного результату на який сподівається Замовник.
 Відсутність поліпшень в психоемоційному стані Замовника не є показником не якісних послуг Виконавця.
 За несвоєчасну оплату послуг, Замовник сплачує Виконавцю пеню у подвійному розмірі облікової ставку НБУ від суми, яка підлягала оплаті за кожен день прострочення платежу.
Агент (комерційний представник) не несе будь-якої відповідальності перед Виконавцем та Замовником в рамках дії цього Договору.
В інших випадках, що не передбачені умовами цього Договору, сторони керуються та несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
Укладення, зміни та розірвання Договору.
Договір є укладеним з моменту оплати послуг Виконавця, а в разі надання послуг без оплати (з будь якої причини) з моменту початку Сесії.
Відповідний Договір є договором приєднання, тому зміни в нього можуть вноситися без попередження Замовника.
Отримання послуг в тому числі оплата та будь-які інші дії направлені на отримання послуг є  підтвердженням від Замовника, що він ознайомлений з актуальною редакцією Договору та безумовно погоджується з ним.
Обов’язок, щодо обізнаності в актуальності чинної редакції Договору покладається на Замовника. Всі ризики негативних наслідків у разі невиконання цього обов’язку несе Замовник.
Договір діє протягом одного року з моменту його укладення.
6.6. Договір може бути розірваний достроково за письмовою заявою одної із Сторін з обов’язковим повідомленням про це іншу Сторону за 30 календарних днів. Протягом відповідного строку Виконавець повинен надати послуги, які були оплачені раніше та не надані, а Замовник повинен використати оплачені Сесії протягом такого строку. Невикористані оплачені Сесії не компенсуються, а грошові кошти сплачені Виконавцем не повертаються.
Вирішення спорів.
Усі спори, пов’язані з укладенням, тлумаченням, виконанням і розірванням Договору, вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.
В разі недосягнення розуміння в ході переговорів протягом 30 (тридцять) календарних днів з дати початку переговорів, зацікавлена ​​Сторона направляє претензію в письмовій формі, підписану уповноваженою особою. Претензія повинна бути спрямована з використанням засобів зв’язку, що забезпечують фіксацію її відправлення і отримання (цінним листом з описом вкладення, електронним листом з відсканованою і підписаною претензією та доданими відсканованими копіями опису вкладення в цінний лист і квитанції про відправку з отриманням підтвердження від іншої сторони про отримання претензії в електронній формі з накладенням ЕЦП) або вручається іншій Стороні під розписку.
До претензії повинні бути додані документи, що обґрунтовують пред’явлені зацікавленою Стороною вимоги (у разі їх відсутності в іншої Сторони) і оригінальні документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала претензію. Зазначені документи подаються у формі належним чином завірених копій. Претензія, спрямована без документів, що підтверджують повноваження особи, яка її підписала розгляду не підлягає.
Сторона, якій направлено претензію, зобов’язана розглянути отриману претензію і про результати повідомити у письмовій формі, аналогічній для направлення претензії, зацікавлену Сторону протягом 7 (сім) робочих днів з дня отримання претензії.
7.5. В разі не можливості врегулювати спір в претензійному порядку протягом 30 (тридцяти) днів з дати пред’явлення претензії, а також у разі неотримання відповіді на претензію протягом терміну, зазначеного в п. 7.4 Договору, всі суперечки, розбіжності та вимоги, що виникають з умов Договору або пов’язані з ним прямо або опосередковано, в тому числі пов’язані з його укладенням, зміною, виконанням, порушенням, розірванням, припиненням і дійсністю, підлягають вирішенню в судах України у відповідності до чинного законодавства України.
Форс-мажорні обставини.
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано обставинами непереборної сили, які Сторони не могли заздалегідь передбачити і передбачити (форс-мажор). Сторони виходять з того, що до таких обставин відносяться серед іншого: пожежа, повінь, землетрус, громадянські заворушення, революції, війни, вчинення правопорушень і замаху на них, включаючи адміністративні, кримінальні та інші дії посадових осіб органів державної влади, акти державної влади , епідемії, епізоотії, введення надзвичайного та/або воєнного стану та інші обставини, які відповідно до звичаїв ділового обороту визнаються обставинами непереборної сили.
В разі виникнення зазначених у п. 8.1 Договору обставин, Сторона для якої такі обставини створюють перешкоди у виконанні зобов’язань, повинна негайно сповістити іншу Сторону про їх наявність в письмовій формі, а також визначити характер таких події та прогнозований строк їх закінчення.
Окрім повідомлення, Сторона повинна надати іншій Стороні підтверджуючий документ протягом 15 робочих днів. Довідка з компетентного органу (ТПП), уповноваженого видавати такі довідки або відповідно до звичаїв ділового обороту видає такі довідки, буде вважатися достатнім доказом виникнення таких обставин. Також Сторони можуть при необхідності посилатися на відомості, розміщені в засобах масової інформації, якщо ці обставини є загальновідомими.
Якщо форс-мажорні обставини тривають більше трьох місяців, Сторони мають право відмовитися від Договору в односторонньому порядку, повідомивши іншу Сторону за 30 (тридцять) календарних днів про намір зупинення відносин, що були предметом цього Договору.
Строки виконання зобов’язань, передбачені Договором, продовжуються на весь строк дії обставин непереборної сили.
Заключні положення.
Умови Договору регулюються і трактується відповідно до чинного законодавства України. До всіх питань, що не врегульовані Договором, застосовується діюче законодавство України.
Якщо за рішенням суду, визнається недійсним будь-яке положення Договору, Сторони погоджуються з тим, що такий стан буде вважатися заміненим на інше положення, яке реалізує початкові наміри Сторін (в тій мірі в якій це дозволено законом). Якщо одне з положень Договору стане недійсним у зв’язку зі змінами законодавства України, то це не є причиною для припинення дії інших положень. Недійсне положення повинно бути замінено положенням, припустимим у правовому відношенні і близьким за змістом до заміненого. Недійсність одного або декількох положень Договору не тягне недійсності всього Договору чи інших його положень.
Фізичні особи, що укладають цей Договір в якості Сторін (уповноважених представників Сторін) підтверджують свою згоду на обробку (використання) їх персональних даних (вказаних у цьому Договорі та відповідному документі про підтвердження їх повноважень і наданих Ресурсу) з метою укладення цього Договору та забезпечення виконання його умов. Сторони беруть на себе зобов’язання про не розповсюдження та не надання доступу до персональних даних (окрім доступу розпорядника баз персональних даних з метою їх обробки) зазначених у цьому пункті договору третім особам, крім випадків, коли таке поширення та надання доступу до персональних даних  дозволяється зі згоди Сторін у відповідності до Умов користування ресурсом та Політики про персональні дані користувача і випадків, коли це перебачено діючим законодавством України.  
Цей Договір складений українською та російською мовами, які мають однакову юридичну силу. Додатки до нього, які є невід’ємною частиною цього Договору. У разі протиріччя української та російської редакції Договору і його додатків, пріоритет застосування має редакція на українській мові.