Умови повернення грошових коштів ресурсом «mefeelgood.com»

Відповідні Умови регулюють порядок повернення грошових коштів за не отримані послуги (далі – Умови»). Грошові кошти повертаються у випадках передбачених Договором послуг, офертою та Законом України «Про захист прав споживачів». Умови повернення грошових коштів розповсюджуються на Користувача, Правовласника та Виконавця.
1. Терміни
«Виконавець» – фізична особа з необхідним рівнем знань та кваліфікації (психолог/психотерапевт), що обізнана у змісті Замовлення та має можливість його виконати за Договором послуг для Користувача. Виконавець не надає медичних послуг, які відповідно до діючого законодавства України підлягаю ліцензуванню або законодавства країни діяльності Виконавця.
«Заявка/Замовлення» – пропозиція/запит Користувача, що створено за допомогою функціоналу Ресурсу на проведення сесій/психологічних консультацій, коучінга, а також інших послуг, що запропоновані та надаються Виконавцем.
«Користувач»замовник послуг Виконавця, фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку та має необхідний об’єм дієздатності або яка отримала згоду від законних представників у достатньому об’ємі для укладення Договору послуг, що зацікавлена в отриманні послуг Виконавця з використанням Ресурсу.
«Послуги» – психологічні консультації, коучінг, а також інші не медичні послуги, що запропоновані та надаються Виконавцем на платній основі для Користувача, шляхом інтернет-каналів зв’язку з використанням функціоналу Ресурсу або сторонніх інтернет-каналів зв’язку.
«Правовласник»«ФОП – Сацюк Сергiй Володимирович», якому належать виключні права володіння, користування і розпорядження Ресурсом.
«Сертифікат»право на отримання послуг від Виконавця, після здійснення Користувачем або третьою особою в інтересах Користувача, авансового платежу за відповідні послуги.
«Сесія» – проміжок часу, який оплачений або повинен бути оплачений Користувачем за Договором послуг для отримання послуг від Виконавця згідно Замовлення Користувача.
2. Підстави повернення грошових коштів.
Грошові кошти за послуги/замовлення (сесії, сертифікат на отримання послуг), які були оплачені та не отримані не з вини Користувача, можуть бути повернуті Користувачу за його зверненням.
Грошові кошти за послуги/замовлення (сесії, сертифікат на отримання послуг), які були оплачені, також можуть бути повернуті у випадках встановлених Договором послуг.
Грошові кошти за послуги (сесії, сертифікат на отримання послуг), які були оплачені, також можуть бути повернуті в інших випадках на підставі вмотивованої вимоги у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів».
Часткове повернення грошових коштів за послуги/замовлення (сесії, сертифікат на отримання послуг) не передбачається.
Безумовною підставою повернення грошових коштів є не отримання послуг Користувачем з вини Виконавця та/або Правовласника, якщо Користувач не погодився перенести сесію на іншу дату/час.
3. Порядок повернення грошових коштів.
Право на повернення грошових коштів має лише особа (Користувач), яка здійснювала оплату послуги/замовлення (сесії, сертифікату) та не отримала таких.
Для повернення грошових коштів за послуги/замовлення/сертифікат, Користувач має звернутися до Ресурсу (його уповноважених осіб) через свій обліковий запис, якщо такий фунціонал передбачений Ресурсом або через чат технічної підтримки або направивши лист на електронну адресу Ресурсу, що зазначена в розділі «Контакти». 
Якщо звернення подано засобами, які не дозволяють перевірити особу, що звертається, така особа повинна підписати своє звернення за допомогою ЕЦП.
Правовласник залишає за собою право запитувати підтверджуючи документи особи, що звертається та документи, що підтверджують оплату.
У запиті на повернення грошових коштів, особа, яка звертається повинна обґрунтовано описати підстави такого повернення.
Правовласник розглядає звернення на повернення грошових коштів протягом трьох банківських днів.
4. Розрахунки.
Всі розрахункові операції здійснюються в валюті України – українська гривня.
Всі комісії (конвертація) банків, фінансових установ та платіжних систем сплачуються Користувачем (особою, що звертається із запитом на повернення грошових коштів).
 Розрахунки між Користувачем та Правовласником здійснюються виключно в безготівковій формі.
У разі обґрунтованого звернення на повернення грошових коштів, Правовласник здійснює таке повернення у строк визначений п. 2.4. Умов.
Правовласник не відповідає за строк зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Користувача.
За загальним правилом, грошові кошти мають повертатися лише на розрахунковий рахунок Користувача з якого була здійснена оплата послуг/замовлення/сертифікату.
У разі неможливості отримати грошові кошти на розрахунковий рахунок з якого була здійснена оплата, Користувач має обґрунтувати таку неможливість та надати інші реквізити свого банківського рахунку.
У разі настання обставин визначених в п. 3.6.1., Правовласник залишає за собою право розгляду такого звернення протягом десяти банківських днів для підтвердження правомірності такого повернення.
Повернення грошових коштів на розрахунковий рахунок іншої особи ніж та, що здійснювала оплата не здійснюється.
5. Вирішення спорів.
5.1. Усі спори будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.
5.2. В разі недосягнення розуміння в ході переговорів протягом 30 (тридцять) календарних днів з дати початку переговорів, зацікавлена ​​Сторона направляє претензію в письмовій формі, підписану уповноваженою особою. Претензія повинна бути спрямована з використанням засобів зв’язку, що забезпечують фіксацію її відправлення і отримання (цінним листом з описом вкладення, електронним листом з відсканованою і підписаною претензією та доданими відсканованими копіями опису вкладення в цінний лист і квитанції про відправку з отриманням підтвердження від іншої сторони про отримання претензії в електронній формі з накладенням ЕЦП) або вручається іншій Стороні під розписку.
5.3. До претензії повинні бути додані документи, що обґрунтовують пред’явлені зацікавленою Стороною вимоги (у разі їх відсутності в іншої Сторони) і оригінальні документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала претензію. Зазначені документи подаються у формі належним чином завірених копій. Претензія, спрямована без документів, що підтверджують повноваження особи, яка її підписала розгляду не підлягає.
5.4. Сторона, якій направлено претензію, зобов’язана розглянути отриману претензію і про результати повідомити у письмовій формі, аналогічній для направлення претензії, зацікавлену Сторону протягом 7 (сім) робочих днів з дня отримання претензії.
5.5. В разі не можливості врегулювати спір в претензійному порядку протягом 30 (тридцять) днів з дати пред’явлення претензії, а також у разі неотримання відповіді на претензію протягом терміну, зазначеного в п. 11.4 Умов, всі суперечки, розбіжності та вимоги, що виникають з Умов або пов’язані з ними прямо або опосередковано, в тому числі пов’язані з їх укладенням, зміною, виконанням, порушенням, розірванням, припиненням і дійсністю, підлягають вирішенню в судах України у відповідності до чинного законодавства України.
6. Заключні положення.
6.1. Умови регулюється і трактується відповідно до чинного законодавства України. До всіх питань, що не врегульовані Умовами, застосовується діюче законодавство України.
6.2. Ці Умови складені українською та російською мовами, які мають однакову юридичну силу. У разі протиріччя української та російської редакції Умов, пріоритет застосування має редакція на українській мові.